Today is Wednesday, 6 December 2023
Lection

Parish library
Tytuły: All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Autorzy: All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


 

Regulamin Biblioteki Parafialnej na Świerczewie

I Postanowienia ogólne

1. Biblioteka Parafialna jest jednostką organizacyjną parafii, działającą na podstawie Konkordatu (Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 51 poz. 318 art. 21,22); prawa o bibliotekach (Dz.U. 1997 Nr 85, poz. 539, ze zm.); o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 96 poz. 873).

2. Prawo do nieodpłatnego korzystania mają wszystkie zainteresowane osoby.

3. W pomieszczeniach biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, jedzenia i picia.


II Warunki rejestracji

1.W celu rejestracji należy okazać dyżurnemu bibliotekarzowi dokument z fotografią i adresem zamieszkania.

2. Osoba zarejestrowana posiada w bibliotece kartę czytelnika własnoręcznie podpisaną.

3. Nie ma ograniczeń wiekowych. Za niepełnoletniego czytelnika, zgodnie z przepisami ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.

4. W imieniu najmłodszych użytkowników nie posiadających jeszcze legitymacji szkolnej kartę zakładają rodzice.

5. O każdej zmianie danych osobowych i adresu użytkownik jest zobowiązany powiadomić bibliotekę.


III Korzystanie ze zbiorów

Zbiory szczególne, a więc Księgozbiór podręczny (wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe, itp.), Zbiory specjalne (zabytki), Czasopisma i Mapy oraz wydania Albumowe – udostępniane są prezencyjnie. Wszystko jest dostępne w czytelni, w godzinach otwarcia biblioteki.

1. Użytkownicy z terenu parafii mają prawo wypożyczyć książki na okres 3 miesięcy.

2. Użytkownicy spoza parafii mogą wypożyczyć jednorazowo do 3 voluminów na okres 1 miesiąca.

3. Termin zwrotu można przedłużyć jednorazowo na okres 2 tyg.

4. Jest możliwa rezerwacja książki wypożyczonej.

5. W przypadkach szczególnie uzasadnionych biblioteka zastrzega sobie żądanie zwrotu książki przed upływem ustalonego terminu.

6. Na zewnątrz nie wypożycza się nikomu zbiorów specjalnych, księgozbioru podręcznego oraz czasopism.


IV Odpowiedzialność za zbiory

1. Czytelnik odpowiada osobiście za wypożyczone materiały, z których korzysta.

2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiego samego egzemplarza, a jeśli to niemożliwe - dostarczenia innej książki, wskazanej przez bibliotekarza.

3. Nieuregulowanie zobowiązań wobec biblioteki skutkuje zawieszeniem czytelnika w korzystaniu z jej zbiorów.


V Przepisy końcowe

1.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania z biblioteki – czasowo lub na zawsze.

2. O pozbawieniu czytelnika jego praw decyduje Opiekun biblioteki na wniosek pracowników biblioteki.


Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2011 r.


Copyright 2003-2023 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań
Siemens Centrale telefoniczne