Today is Monday, 15 August 2022
Lection
Gazeta parafialna

Current events

Po długich oczekiwaniach...

Agnieszka Szukała i Maciej Bieńczak
Radni Osiedla Świerczewo

Nareszcie mamy nową Radę Osiedla Świerczewo, która będzie działać do 13.03.2009. Po ponad półrocznym oczekiwaniu, dzięki staraniom nowo wybranych radnych oraz wielu innych mieszkańców osiedla, została zatwierdzona Rada trzeciej kadencji, w skład której, zgodnie z ordynacją wyborczą, weszło 15 osób z trzech okręgów wyborczych. Z pierwszego okręgu funkcję radnych sprawują: Maria Jazdon, Andrzej Maćkowiak, Alicja Niedziałkowska, Bronisława Rybka i Agnieszka Szukała, z drugiego: Jacek Chorobowicz, Marcin Chorobowicz, Andrzej Kolasiński, Anna Matusewicz-Potocka i Stefan Walkowiak, natomiast z trzeciego: Maciej Bieńczak, Alicja Buszkiewicz, Grzegorz Karaś, Marian Dyczkowski i Paweł Wieczorek.

Na pierwszej, uroczystej sesji, która miała miejsce w Wydziale Jednostek Miasta Oddział - Wilda, została wybrana przewodnicząca Rady. Funkcję tę powierzono na najbliższe cztery lata Annie Matusewicz-Potockiej. Na kolejnym spotkaniu został wybrany przewodniczący Zarządu- Marian Dyczkowski, który tę funkcję sprawował w poprzedniej kadencji. Obsadzone zostało stanowisko wiceprzewodniczącej Rady - została nią Maria Jazdon. Postanowiono, że Zarząd będzie działał w składzie trzyosobowym. Nazwiska pozostałych członków Zarządu będą podane w terminie późniejszym. W najbliższym czasie wyłonione zostaną statutowe stałe i doraźne komisje do spraw:

 • ochrony środowiska, zieleni i ładu przestrzennego,
 • bezpieczeństwa, porządku publicznego i organizacji ruchu drogowego
 • oświaty, kultury sportu i rekreacji,
 • statutowo-prawna

Ponadto zostanie powołana Komisja Rewizyjna do kontroli pracy Zarządu oraz oceny jego działalności według wskazań Rady.

Rada podjęła uchwałę zatwierdzającą plan finansowy na rok 2006, oparty na otrzymanej z Urzędu Miasta kwocie 122.057zł, która została podzielona na część przeznaczoną na wspieranie inwestycji lokalnych w wysokości 107.880zł. oraz 14.177zł na wydatki administracyjne.

Wspomniany wcześniej plan finansowy obejmuje następujące zadania:

 • 2.970zł z wydatków administracyjnych zostało przekazane na wspieranie inicjatyw lokalnych,
 • kwota 4.000zł została przekazana z wydatków administracyjnych na druk gazetki osiedlowej, która zacznie ukazywać się od stycznia 2006r.Mieszkańców serdecznie zapraszamy do umieszczania ogłoszeń i reklam. Wszelkie informacje o cenie można uzyskać w siedzibie Rady,
 • kwota 25.000 została przyznana na coroczny festyn osiedlowy
 • 16.000zł planuje się przeznaczyć na utwardzenie nawierzchni ulicy ks. S. Brzóski.,
 • istotnym punktem planu jest przeznaczenie kwoty 32.000zł na  modernizację oraz 17.970zł na utrzymanie boiska sportowego mieszczącego się pomiędzy ulicami Buczka, Kołłątaja, Wróblewskiego i Zamoyskiego,
 • z myślą o dzieciach i młodzieży radni postanowili podzielić kwotę 7.880zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej 79 i Gimnazjum 44 mieszczących się przy ulicy Jesioniowej 14,
 • Dofinansowany zostanie także Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 mieszczący się przy ulicy Droga Dębińska. Przyznana kwota 5000zł zostanie rozdysponowana na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
 • nowym punktem planu finansowego naszego osiedla jest przyznanie 7.000zł na edukacje językową młodzieży gimnazjalnej. Jest to projekt skupiający fundusze wszystkich rad osiedli miasta Poznania. Ma on na celu wspieranie nauki języka angielskiego oraz uświadomienie młodzieży potrzebę kształcenia językowego. Lekcje poprowadzą wykwalifikowani nauczyciele renomowanych szkół językowych. Szczegółowe informacje będzie można uzyskać w siedzibie Rady Osiedla. Zostaną one również opublikowane po nowym roku w gazetce osiedlowej.

Szczegółowe informacje o planie finansowym i działalności Rady można uzyskać w siedzibie Rady w Szkole Podstawowej 79 przy ulicy Jesionowej 14(wejście od ulicy Jarzębowej) oraz pod numerem telefonu 8303-552.

Od nowego roku będzie dostępna strona internetowa Rady Osiedla Świerczewo, która umożliwi mieszkańcom szybki dostęp do informacji związanych z działalnością Rady.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom naszego osiedla którzy wzięli udział w wyborach i przyczynili się swoja aktywną postawą do powołania Rady oraz Księdzu Proboszczowi Sławomirowi Ratajczakowi za udostępnienie nam miejsca na łamach gazetki parafialnej.


Read 10608 times

31, (3) 2005 - Boże NarodzenieCopyright 2003-2022 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań