Today is Thursday, 11 August 2022
Lection
Gazeta parafialna

History

Poznańskie kalendarium

opracował: Wojciech Kulas

968r. - Powstanie pierwszego na ziemiach polskich biskupstwa obejmującego swym zasięgiem całe ówczesne państwo piastowskie. Jest to również pierwsza wzmianka o naszym mieście, które zostało wymienione z nazwy.

1005r. - Na przedpolach Poznania dochodzi do załamania się zbrojnej wyprawy króla niemieckiego Henryka II, przeciwko Bolesławowi Chrobremu.

1038r. - W trakcie najazdu na ziemie polskie czeskiego księcia Brzetysława dochodzi do spustoszenia poznańskiego grodu.

1187r. - Książę Mieszko Stary przy współudziale biskupa poznańskiego Radwana osadza w okolicach dzisiejszego Jeziora Maltańskiego zakon joannitów.

1253r. - Lokacja miasta: Dotychczasowy gród Poznań, otrzymuje od Przemysła I, prawa miejskie. W ten sposób lokacja położyła podwaliny pod proces upodobnienia się Poznania do miast południowo-zachodniej Europy. Pierwszym wójtem dziedzicznym nowo lokowanego Poznania został Tomasz z Gubina.

1274r. - Najazd brandenburski doprowadza do poważnych zniszczeń w Poznaniu.

1273-1296r. - Poznań dzięki obecności księcia a następnie króla Przemysła II, przejmuje na pewien czas rolę ośrodka stołecznego.

XIV w. - Poznań staje się jednym z  bardziej liczących  się miast będących na międzynarodowym szlaku handlowym wiodącym z Krakowa nad Bałtyk. Potwierdzeniem tego faktu jest przyłączenie kilku podmiejskich wsi Jeżyce i Winiary oraz otrzymanie szeregu przywilejów królewskich.

XVI w. - Na terenie miasta powstaje wiele budowli o charakterze reprezentacyjnym, których właścicielami są największe rody magnackie Wielkopolski. Również w tym okresie dochodzi do przebudowy Ratusza miejskiego na podstawie projektu włoskiego architekta Jana Baptisty Quadro z Lugano.

1655r. - Poznań zostaje obsadzony przez wojska szwedzkie oraz sprzymierzone z nimi oddziały brandenburskie. Efektem tego były nie tylko liczne zniszczenia na terenie miasta, ale również spadek ludności o około 30 % .

1768-1772r. - W najbliższych okolicach Poznania dochodzi do walk pomiędzy wojskami carskimi a konfederatami barskimi.

1785r. - Powstaje pierwsza manufaktura o charakterze tkackim.

1793r. - Na mocy traktatów rozbiorowych Poznań zostaje obsadzony przez oddziały pruskie.

1806r. - Wkroczenie do Poznania wojsk francuskich oraz przybycie Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego.

1815r. - Po klęsce Napoleona oraz na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego Poznań staje się stolicą Wielkiego Księstwa Poznańskiego, całkowicie zależnego od Prus.

1829r. - Dzięki staraniom hr.Edwarda Raczyńskiego zostaje ufundowana pierwsza publiczna biblioteka na terenie miasta.

1829r. - Rozpoczęto budowę kompleksu fortyfikacyjnego.

1830r. - Na wieść o wybuchu powstania listopadowego duże grono mieszkańców naszego miasta pośpieszyło na pomoc walczącym powstańcom.

1841r. - Nastąpiło uroczyste otwarcie Bazaru, który był nie tylko ostoją polskości, ale i również prężnym ośrodkiem gospodarczym.

1846r. - Hipolit Cegielski otworzył swój sklep z artykułami żelaznymi, zapoczątkowując tym samym swoja działalność gospodarczą.

1848r. - Został zawiązany Komitet Narodowy Poznański, którego celem było odzyskanie niepodległości. Na jego czele stanęli Karol Libelt, Walenty Stefański, Jan Palacz, Ryszard Berwiński.

1869r. - Wybuchł w Poznaniu pierwszy zorganizowany strajk.

1875r. - Otwarto Teatr Polski, który w obliczu nasilającej się germanizacji miał za cel krzewienie polskości.

27.12.1918r. - Wybuchło Powstanie Wielkopolskie, jedyny czyn zbrojny, który został uwieńczony sukcesem.

1929r. - Doszło do otwarcia Powszechnej Wystawy Krajowej, której celem było pokazanie dorobku odrodzonego kraju.

12.09.1939. - Do Poznania wkroczyły pierwsze oddziały niemieckie. W kilka tygodni później został powołany do życia "Okręg Warty" pod przewodnictwem Arthura Greisera. Dla Polaków rozpoczyna okres okupacji hitlerowskiej.

23.02.1945r. - Oddziały Armii Czerwonej oraz liczna grupa poznańskich ochotników zdobyła ostatni punkt hitlerowskiego oporu w mieście - Cytadelę.

1945r. - Powstał chór chłopięcy pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.

1955r. - Odbyły się po raz pierwszy od zakończenia wojny reaktywowane Międzynarodowe Targi Poznańskie.

28.06.1956r. - Początkowy protest pracowników HCP w obronie swych praw przeradza się w protest całego społeczeństwa miasta przeciw nasilającej się stalinizacji kraju.

1968r. - Zaczynają powstawać pierwsze wielkie osiedla mieszkaniowe.

1983r. - Podczas swojej drugiej pielgrzymki do kraju, Papież-Polak odwiedza po raz pierwsze nasze miasto.

1989r. - Na mocy porozumień "okrągłego stołu", między innymi również i w Poznaniu dochodzi do demokratycznego wybrania nowych władz miejskich.

1997r. - Mieliśmy okazję po raz drugi gościć u siebie Jan Pawła II.


Materiały źródłowe:
1.Powstanie Wielkopolskie
2.Rzepecki Karol, Pobudka wyborcza, tom II, Poznań 1.Wielkopolski Słownik Biograficzny, PWN, Warszawa-Poznań, 1981r.

Read 6661 times

25, (2) 2003 - LatoCopyright 2003-2022 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań