Today is Thursday, 25 April 2024
Lection
Gazeta parafialna

Intrviews

Perspektywy Świerczewa

Rozmawiał: Jakub Nizielski

Rozmowa z mag. inż. arch. Markiem Guzkiem Kierownikiem Oddziału Wilda Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miejskiego w Poznaniu.


Proszę o przedstawienie naszym czytelnikom w kilku słowach czym w szczególności zajmuje się kierowany przez Pana Wydział.

Już sama nazwa - Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego mówi wszystko - związani jesteśmy z budownictwem na terenie dzielnicy Poznań Wilda. Zajmujemy się:

- wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- wydawaniem pozwoleń na budowę,

- wydawaniem opinii urbanistycznych,

- prowadzimy inspekcję budów. Rozpatrujemy też skargi i wnioski, które obejmują zakres działania Wydziału. Nasza główna siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim na Placu Kolegiackim. Pracujemy również w terenie.


Ciągle aktualny jest temat baraków przy ul. Opolskiej. Słyszy się o wielu wersjach zagospodarowania tego rejonu. Wiadomo, że w krajach zachodnich i skandynawskich zabudowa parterowa jest bardzo popularna. Ładne architektonicznie, odpowiednio "ocieplone" ciągi mieszkaniowe z małymi ogródkami stanowią modną, tanią a zarazem ciekawą formę urbanistyczną.
Czy Wydział Architektury przewiduje zmiany w tej części Świerczewa?

Zabudowa parterowa jest popularna nie tylko na Zachodzie. Aby tego typu budownictwo mogło się rozwijać, muszą być spełnione określone warunki. Trudno dziś, gdy spotykamy się z zaszłościami, mówić o stanie barakowisk przy ul. Opolskiej. Baraki budowano w latach wojennych, a niestety w latach późniejszych cały ten obszar był zaniedbany inwestycyjnie. Tereny barakowisk położone są obecnie w strefie intensywnego zagospodarowania w rejonie osiedli mieszkaniowych. Tereny, o których mówimy, przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowo-komunalne- Obecnie Komisja Mieszkaniowa Rady Miejskiej Poznania wraz z Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ" jest w trakcie przygotowania inwestycji. Zdaniem tej Komisji o formie zabudowy rejonu barakowisk zadecyduje konkurs. Trudno więc odpowiedzieć jakie rozwiązania zostaną przyjęte i kiedy przystąpi się do realizacji tego tematu.


Często w rozmowach mieszkańców Świerczewa przewija się temat autostrady, która ma przebiegać między Świerczewem a Luboniem.

Czy zapadły już decyzje dotyczące trasy oraz czasu realizacji tej inwestycji.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod budowę autostrady jest w gestii Wojewody Poznańskiego. Z informacji, które posiadam wynika, że decyzja została wydana. Wydział nasz nie bierze udziału w tym temacie, więc niestety nic więcej nie mogę na ten temat czytelnikom przekazać.


W latach 80-tych była przygotowana społecznie koncepcja zagospodarowania tzw. "glinianek" w rejonie Rowu Junikowskiego. Przewidywano trasy piesze, ostrogi widokowe, oczyszczanie stawów i uporządkowanie tego bardzo ciekawego terenu parkowego. Ze względu na trudności finansowe zrezygnowano z rozpoczętych już prac. Czy przewiduje się zagospodarowanie tego rejonu Świerczewa?

Teren "Glinianek" najbardziej wysunięty na południe, ciekawie zagospodarowany może stanowić miejsce typowo rekreacyjne dla mieszkańców Świerczewa. Znajduje się w strefie peryferyjnej i, co ważne, w rejonie strukturalnego klina zieleni i przestrzeni otwartych. Ze względu na te walory nie wolno na tym terenie realizować żadnych obiektów kubaturowych, to znaczy budynków mieszkalnych, magazynowych itp. Nie widzę żadnych przeszkód by sfinalizować projekty zagospodarowania mające charakter parkowo-krajobrazowy. Wydział Urbanistyki nie zajmuje się prowadzeniem inwestycji, tylko nadzorem z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli znajdzie się inwestor gotowy realizować ten temat zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania miasta, uzyska pełną aprobatę Wydziału.


Od 1995r. obowiązuje nowe Prawo Budowlane. Budownictwo na Świerczewie pod względem architektonicznym wygląda bardzo nieciekawie. Nie odpowiada też obowiązującym przepisom. Wielu mieszkańców ociepla budynki i wymienia nieszczelne okna.
Czy na tego typu prace musi wyrazić zgodę Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego?

Ocieplanie budynków oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach jednorodzinnych pozwolenia na budowę nie wymaga. Podobnie remonty obiektów budowlanych, z wyjątkiem zabytkowych, jeżeli nie obejmują zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych i instalacji gazowych oraz nie wpływają na zmianę wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy, nie wymagają zgody Wydziału.


Jakie są możliwości dalszej rozbudowy Świerczewa?

Dalsza rozbudowa Świerczewa może polegać na zagospodarowaniu pojedynczych działek lub większych terenów (głównie prywatnych) położonych na obszarach przeznaczonych pod budownictwo. Jak już wspomniałem, tereny przy ul. Czechosłowackiej i Opolskiej przeznaczone są pod budownictwo komunalne. Obszar po zachodniej stronie ul. Leszczyńskiej (na południe od ogródków działkowych) zostanie zagospodarowany przez inwestora wyłonionego w drodze przetargu. Jest on przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne.

Dziękuję za rozmowę.


Read 10369 times

02, (1) 1997 - WielkanocCopyright 2003-2024 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań